Nguồn gốc đèn bí ngô Halloween

Về nguồn gốc của đèn bí ngô chỉ xuất hiện vào lễ hội này ác, ở Ireland lưu truyền một câu chuyện phổ biến....